Syarat Perkhidmatan

Pengenalan

Selamat datang ke USAcollegex.com. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Access Education LLC. Dengan mengunjungi laman web kami dan kandungannya, Sumber, perkhidmatan, produk, dan alat, anda memahami dan bersetuju untuk menerima dan mematuhi syarat dan ketentuan berikut seperti yang dinyatakan dalam dasar ini (selanjutnya disebut sebagai 'Perjanjian Pengguna'), bersama dengan terma dan syarat seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami (sila lihat Polisi Laman Web seksyen untuk maklumat lanjut).

Perjanjian ini berkuat kuasa mulai 25 April 2020.

Kami berhak untuk menukar Perjanjian Pengguna ini dari semasa ke semasa tanpa notis. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mengkaji Perjanjian Pengguna ini secara berkala untuk membiasakan diri dengan sebarang pengubahsuaian. Penggunaan berterusan laman web anda selepas pengubahsuaian ini akan menjadi pengakuan dan persetujuan terma dan syarat yang diubah suai.

Penggunaan dan Tanggungjawab Bertanggungjawab

Dengan melayari laman web kami dan mengakses maklumat, sumber, perkhidmatan, produk, dan alat, sama ada secara langsung atau tidak langsung (selanjutnya disebut sebagai 'Sumber'), anda bersetuju untuk menggunakan Sumber ini hanya untuk tujuan yang diizinkan oleh (a) syarat Perjanjian Pengguna ini, dan (b) undang-undang, peraturan, dan amalan atau garis panduan dalam talian yang diterima umum.

Di mana, anda faham bahawa:

a. Untuk mengakses Sumber kami, anda mungkin dikehendaki memberikan maklumat tertentu mengenai diri anda (seperti pengenalan, butiran kenalan, dll.) Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran, atau sebagai sebahagian daripada keupayaan anda untuk menggunakan Sumber kami. Anda bersetuju bahawa apa-apa maklumat yang anda berikan akan sentiasa tepat, betul, dan terkini.

b. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan sebarang maklumat masuk yang dikaitkan dengan mana-mana akaun yang anda gunakan untuk mengakses Sumber kami. Oleh itu, anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

c. Mengakses (atau cuba mengakses) mana-mana Sumber kami dengan apa-apa cara selain melalui cara yang kami sediakan, adalah dilarang sama sekali. Anda secara khusus bersetuju untuk tidak mengakses (atau cuba mengakses) mana-mana Sumber kami melalui sebarang cara yang automatik, tidak beretika atau tidak konvensional.

d. Melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti yang mengganggu atau mengganggu Sumber kami, termasuk pelayan dan / atau rangkaian yang Sumber kami berada atau dihubungkan, adalah dilarang sama sekali.

e. Mencuba untuk menyalin, menduplikasi, membuat semula, menjual, berdagang, atau menjual semula Sumber kami adalah dilarang sama sekali.

f. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa akibat, kerugian, atau ganti rugi yang kami secara langsung atau tidak langsung boleh menanggung atau menderita kerana apa-apa aktiviti yang tidak dibenarkan yang dilakukan oleh anda, seperti yang dijelaskan di atas, dan mungkin dikenakan liabiliti jenayah atau sivil.

g. Kami boleh menyediakan pelbagai alat komunikasi terbuka di laman web kami, seperti komen blog, jawatan blog, sembang awam, forum, papan mesej, kumpulan berita, penilaian produk dan ulasan, pelbagai perkhidmatan media sosial, dan lain-lain. Anda memahami bahawa secara amnya, skrin atau memantau kandungan yang diposkan oleh pengguna alat komunikasi ini, yang bermaksud bahawa jika anda memilih untuk menggunakan alat ini untuk menyerahkan sebarang jenis kandungan ke laman web kami, maka adalah tanggungjawab peribadi anda untuk menggunakan alat-alat ini dengan cara yang bertanggungjawab dan beretika . Dengan menyiarkan maklumat atau menggunakan mana-mana alat komunikasi terbuka seperti yang disebutkan, anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik, menyiarkan, berkongsi atau mengedar apa-apa kandungan yang:

1. Adalah menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, merendahkan, mengintimidasi, menipu, menipu, menyerang, rasis, atau mengandungi apa-apa jenis bahasa yang sesuai, tidak sesuai atau eksplisit;
2. Melanggar sebarang tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan, hak cipta, atau hak proprietari lain mana-mana pihak;
3. Mengandungi sebarang jenis pengiklanan tanpa izin atau tidak diminta;
4. Menyamar terhadap mana-mana orang atau entiti, termasuk mana-mana pekerja atau wakil USAcollegex.com.

Kami mempunyai hak atas budi bicara mutlak kami untuk mengalih keluar sebarang kandungan yang, kami rasa dalam penghakiman kami tidak mematuhi Perjanjian Pengguna ini, bersama dengan sebarang kandungan yang kami rasa sebaliknya menyakitkan hati, berbahaya, tidak menyenangkan, tidak tepat, atau melanggar mana-mana hak cipta pihak 3 atau cap dagang. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kegagalan dalam mengeluarkan kandungan tersebut. Jika anda menyiarkan kandungan yang kami pilih untuk dialih keluar, anda dengan ini bersetuju dengan penyingkiran itu, dan bersetuju untuk mengetepikan sebarang tuntutan terhadap kami.

h. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang disiarkan oleh anda atau pengguna pihak ketiga laman web kami yang lain. Walau bagaimanapun, setiap kandungan yang anda hantar menggunakan alat komunikasi terbuka di laman web kami, dengan syarat tidak melanggar atau melanggar hak cipta atau tanda dagang pihak ketiga, menjadi hak milik USAcollegex.com, dan dengan demikian, memberi kami kekal, lesen eksklusif yang tidak dapat ditarik balik, di seluruh dunia, bebas royalti, untuk menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan diri, menterjemahkan, menerbitkan, memaparkan secara terbuka dan / atau mengedarkan seperti yang kami fikirkan sesuai. Ini hanya merujuk dan berlaku untuk konten yang diposkan melalui alat komunikasi terbuka seperti yang dijelaskan, dan tidak merujuk kepada maklumat yang diberikan sebagai bagian dari proses pendaftaran, yang diperlukan untuk menggunakan Sumber kami. Semua maklumat yang diberikan sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran kami dilindungi oleh kami Polisi Laman Web.

i. Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan USAcollegex.com serta syarikat induknya dan sekutu, dan pengarah, pegawai, pengurus, pekerja, penderma, ejen, dan pemberi lesen mereka, dari dan terhadap semua kerugian, perbelanjaan, kerosakan dan kos, termasuk peguam yang munasabah ' yuran, disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian Pengguna ini atau kegagalan untuk memenuhi sebarang kewajiban yang berkaitan dengan akaun anda yang ditanggung oleh anda atau orang lain yang menggunakan akaun anda. Kami berhak untuk mengambil alih pembelaan eksklusif dari sebarang tuntutan yang mana kami berhak mendapat ganti rugi di bawah Perjanjian Pengguna ini. Sekiranya berlaku, anda harus memberi kami kerjasama yang diminta oleh kami secara munasabah.

Privasi

Privasi anda sangat penting bagi kami, itulah sebabnya kami membuat terpisah Polisi Laman Web untuk menjelaskan secara terperinci bagaimana kami mengumpul, mengurus, memproses, mengamankan, dan menyimpan maklumat peribadi anda. Dasar privasi kami dimasukkan di bawah skop Perjanjian Pengguna ini.

Batasan Jaminan

Dengan menggunakan laman web kami, anda memahami dan bersetuju bahawa semua Sumber yang kami sediakan adalah "sebagaimana adanya" dan "tersedia". Ini bermakna kami tidak mewakili atau memberi jaminan kepada anda bahawa:
i) penggunaan Sumber kami akan memenuhi keperluan atau keperluan anda.
ii) penggunaan Sumber kami akan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
iii) maklumat yang diperoleh dengan menggunakan Sumber kami adalah tepat atau boleh dipercayai, dan
iv) sebarang kecacatan dalam operasi atau fungsi mana-mana Sumber yang kami sediakan akan dibaiki atau diperbetulkan.

Selain itu, anda memahami dan bersetuju bahawa:

v) apa-apa kandungan yang dimuat turun atau selainnya diperoleh melalui penggunaan Sumber kami dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kerosakan pada komputer anda atau peranti lain untuk apa-apa kehilangan data yang mungkin disebabkan oleh muat turun kandungan sedemikian.
vi) tiada maklumat atau nasihat, sama ada dinyatakan, tersirat, lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh anda dari USAcollegex.com atau melalui mana-mana Sumber yang kami berikan hendaklah membuat apa-apa waranti, jaminan, atau syarat apa-apa jenis, kecuali bagi yang dinyatakan secara jelas dalam Pengguna ini Perjanjian.

Had Tanggungjawab

Bersempena dengan Had Jaminan seperti yang dijelaskan di atas, anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa sebarang tuntutan terhadap kami adalah terhad kepada jumlah yang anda bayar, jika ada, untuk penggunaan produk dan / atau perkhidmatan. USAcollegex.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan atau turutan atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda akibat menggunakan Sumber kami, atau sebagai akibat dari sebarang perubahan, kehilangan data atau rasuah, pembatalan, kehilangan akses, atau downtime sehingga sepenuhnya batas undang-undang liabiliti yang dikenakan.

Hak Cipta / Cap Dagangan

Semua kandungan dan bahan yang terdapat di USAcollegex.com, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, nama laman web, kod, imej dan logo adalah harta intelek USAcollegex.com dan dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang tanda dagangan yang berkenaan. Apa-apa penggunaan yang tidak sesuai, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembiakan, pengedaran, paparan atau penghantaran sebarang kandungan di laman web ini adalah dilarang sama sekali kecuali dibenarkan secara khusus oleh laman web kami.

Penamatan Penggunaan

Anda bersetuju bahawa kami boleh, mengikut budi bicara kami, menangguhkan atau menamatkan akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web dan Sumber kami dengan atau tanpa notis dan atas sebab apa pun, termasuk, tanpa batasan, melanggar Perjanjian Pengguna ini. Mana-mana aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau kesat yang disyaki mungkin menjadi alasan untuk menamatkan hubungan anda dan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sesuai. Apabila penggantungan atau penamatan, hak anda untuk menggunakan Sumber yang kami sediakan akan segera terhenti, dan kami berhak menghapus atau memadamkan apa-apa maklumat yang anda ada pada fail dengan kami, termasuk apa-apa akaun atau maklumat login.

Undang-Undang Diterima Pakai

Laman web ini dikawal oleh USAcollegex.com dari pejabat kami yang terletak di negeri Washington, Amerika Syarikat. Ia boleh diakses oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Memandangkan setiap negara mempunyai undang-undang yang mungkin berbeza dari Washington, dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju bahawa undang-undang dan undang-undang Washington, tanpa mengambil kira konflik undang-undang dan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Penjualan Barang-Barang Antarabangsa semua perkara yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini dan pembelian apa-apa produk atau perkhidmatan melalui laman web ini.

Selain itu, sebarang tindakan untuk menguatkuasakan Perjanjian Pengguna ini akan dibawa ke mahkamah persekutuan atau negeri yang terletak di Amerika Syarikat, Washington Anda dengan ini bersetuju untuk bidang kuasa peribadi oleh mahkamah-mahkamah sedemikian, dan mengetepikan sebarang bantahan forum bidang kuasa, tempat, atau ketidakselesaan kepada mahkamah tersebut.

 Jaminan

KECUALI SEHINGGA DIPERLUKAN LAIN, USAcollegex.com MENERBITKAN SEMUA WARANTI DAN SYARAT-SYARAT SEBARANG JENIS, SAMA ADA YANG TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI DAN SYARAT YANG TERSIRAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN PELANGGARAN.

Maklumat perhubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen tentang Syarat Perkhidmatan kami seperti yang dinyatakan di atas, anda boleh menghubungi kami di:

Access Education LLC (yang memiliki USAcollegex.com)
22525 SE 64th Place
Suite 2321
Issaquah, WA 98027

1-800-348-8793
Last Edited on 2020-04-25